Nov. 2022 – National Signing Day – Nov. 17th 11:30am