Girls Varsity Soccer vs The University School – Nov. 15th, 2022 @ 6pm