Scots Volleyball – JV (4:30pm) & Varsity SENIOR NIGHT (6pm) 10/9/20